Thẩm mỹ 29 răng sứ

PHỤC HÌNH THẨM MỸ RĂNG SỨ GIÚP CẢI THIỆN MÀU SẮC, HÌNH DÁNG, VÀ GÚP RĂNG RỐNG LẠI NHỮNG ẢNH HƯỞNG KHÔNG TỐT CỦA MÔI TRƯỜNG MIỆNG