Chứng chỉ Định hướng -chuyên khoa RHM

Bằng cấp và chứng chỉ nha khoa này được treo và niêm yết  tại phòng tiếp đón của phòng khám, theo quy định bắt buộc của Sở y tế Hà nội.